Teória piatich prvkov

Päť prvkov predstavuje 5 energetických stavov matérie alebo 5 prírodných síl. Teória 5 prvkov hovorí o jinjangovej premene základnej substancie čchi.

Podľa 5 prvkov je možné kvalifikovať a vysvetliť všetko dianie na svete. Ide o čisto filozofické pojmy, ktoré hovoria o forme energie. Prvky sú navzájom spojené a chovajú sa podľa určitého poriadku. Na základe cyklických premien všetkých vecí od ich zrodu, nárastu, premeny, zhromažďovania, uschovávania až zániku.

K piatim prvkom patrí: drevo, oheň, zem, kov a voda.

Pod drevo patrí jang, narodenie, jar, východ, vietor, z orgánov pečeň a žlčník, z tkanív svaly, zo zmyslov oči, z emócií hnev a zlosť alebo dobrota a odpúšťanie, z rozumových vlastností zvedavosť a originalita.
ohňu patrí veľký jang, leto, juh, teplo, dospievanie, juh, z orgánov srdce, tenké črevo, trojitý ohrievač a obal srdca – perikard, z tkanív cievy, zo zmyslov jazyk, z emócií radosť, z rozumových vlastností túžby.
K elementu zeme patrí jin/jang, stred, neskoré leto, zrelý vek, vlhko, z orgánov slezina a žalúdok, z tkanív podkožné väzivo,  lymfatický a endokrinný systém, z emócií starosť, zo zmyslov ústa, z rozumových vlastností premýšľanie.
K elementu kovu patrí jin, jeseň, západ, sucho, starnutie, z orgánov pľúca a hrubé črevo, z tkanív pokožka, zo zmyslov nos, z emócií smútok, z rozumových vlastností vôľa.
K elementu voda patrí veľký jin, zima, sever, staroba, z orgánov obličky a močový mechúr, z tkanív kosti a zuby, zo zmyslových orgánov ucho, z emócií strach, z rozumových vlastností múdrosť získaná vekom.

Medzi týmito 5-timi energetickými stavmi existujú vzájomné vzťahy, ktoré slúžia na udržanie harmónie. Každý z piatich prvkov má isté druhové vlastnosti a tieto vlastnosti sa prenášajú i na príslušné orgány a tým predurčujú ich činnosť.

Vlastnosťou dreva je, že preráža cestu a podobnú funkciu v tele plní pečeň, ktorá riadi priestupnosť a priechodnosť organizmu.
Vlastnosťou ohňa je, že je horúci a šľahá hore, a takto sa správa srdečný jang, ktorého úlohou je zatepľovať vnútrajšok tela.
Vlastnosťou zeme je plodiť a vyživovať, takto sa v organizme chová slezina, jej funkciou je vytvárať vyživujúcu esenciu z potravy a dopravovať ju do celého organizmu.
Vlastnosťou kovu je prirodzená čistota, tak aj pľúca náš organizmus prečisťujú tým, že prijímajú novú čistú čchi a vypudzujú starú, použitú.
Vlastnosťou vody je byť chladná, vlhká, klesať dole, prijímať a uschovávať. Tak aj obličky v našom organizme riadia vodu, jej zostup dole a zároveň uchovávajú esenciu jing/jang.

Činnosť orgánov a ich funkcie nie sú od seba izolované, ale vstupujú do vzájomných vzťahov. Tieto vzťahy slúžia na to, aby sa orgány vo svojej činnosti mohli navzájom podporovať, doplňovať, ale aj kontrolovať a ovládať.

Tieto vzťahy môžu byť fyziologické:

 1. vzťah vzájomného rodenia,
 2. vzťah vzájomného ovládania,

Medzi patologické stavy patrí:

 1. vzťah vzájomného podmaňovania,
 2. vzťah vzájomného ponižovania,

Fyziologické stavy:

 1. vzťah vzájomného rodenia znamená, že jeden zrodený prvok rodí druhý. K rodeniu dochádza v smere hodinových ručičiek vo vzťahu matka rodí dieťa: pečeň → srdce, srdce → slezina, slezina → pľúca, pľúca → obličky. Prvok, ktorý predchádza rodí mňa a prvok, ktorý nasleduje rodím ja. Rodenie slúži na to, aby veci vznikali.
  V opačnom smere dochádza k tlmeniu, kedy dieťa bráni svoju matku a odovzdá jej časť svojej energie: pečeň → obličky, obličky → pľúca, pľúca → slezina, slezina → srdce.
 2. vzťah vzájomného ovládania je kontrolným vzťahom, ktorý slúži k tomu, aby žiadny z prvkom nebol príliš silný. Slúži na to, aby medzi prvkami vládol poriadok. Tlmi sa ten orgán, ktorý je príliš silný a tak pečeň tlmí slezinu; slezina obličky; obličky srdce; srdce pľúca. Toto ovládanie však nesie v sebe porážku, nakoľko prvok, ktorý ovláda ďalší prvok sa týmto vyčerpá a tak stratí silu.

Pokiaľ sú normálne vzťahy rodenia, ovládania, regulovania a premeny poškodené, dochádza k patologickým prejavom vzájomného podmaňovania a ponižovania.

Patologické stavy:

 1. vzťah vzájomného podmaňovania je vzťahom, kedy využijeme slabosť prvku k jeho napadnutiu. Je to umožnené:
  A, nedostatočnosťou, slabosťou jedného z 5-tich prvkov. Za normálnych okolností drevo ovláda zem, pričom sa kontrolujú, aby v tomto vzťahu bola harmónia. Ak je drevo v norme ale dôjde k oslabeniu zeme, drevo to využije a zem si podmaní. Zem tak stráca v tomto vzťahu kontrolu, čo ďalej zhoršuje jej situáciu.
  B, nadbytkom jedného z 5-tich prvkov. Normálne má drevo dostatočnú kapacitu, aby mohlo ovládať zem. Keď sa drevo dostane do nadbytku, podmaní si zem.
 2. vzťah vzájomného ponižovania, je vzťahom kedy prvok, ktorý je v nadbytku sa obracia voči prvku, ktorý ho má ovládať. Keď sa kov dostane do nadbytku, začne ponižovať, trápiť oheň, ktorý ho za normálnych okolností ovláda.
  A, -nadbytok dreva: kov kontroloval drevo, keď je drevo v nadbytku, kov ho nedokáže zvládnuť a sám kov je šikanovaný.
  B, -slabosť dreva: kov ovláda drevo a drevo ovláda zem. Slabosť dreva umožnila kovu podmaniť si drevo, čoho využije zem a ide do vzbury voči drevu.

Každý prvok dokáže ovplyvňovať sám seba a svoju rodiacu schopnosť prostredníctvom ďalších prvkov. Prostredníctvom svojho dieťaťa môže ovplyvniť ten prvok, ktorým je ovládaný (dieťa bráni svoju matku). Každé prekonávanie v sebe nutne nesie i prekážku a to čo je porazené sa opäť obrodiť. Keď je porazená matka, dieťa ju musí strážiť.

Zanechať odpoveď

Current month ye@r day *